Foreningens formål

SUSÅ EGNSHISTORISKE FORENING

dækker med sine mange aktiviteter hele den tidligere Suså Kommune, som er identisk med den nordlige del af Næstved Kommune. Det er en aktiv forening med mange spændende tilbud til alle, der har interesse i at lære sin hjemegn og dens historie at kende.

Foreningen afhenter gerne billeder og andet lokalhistorisk materiale til aflevering på Næstvedarkiverne, Den Lokalhistoriske Afdeling.

Foreningens aktiviteter er:

Foredrag om historiske emner, film med lokal interesse, spændende og interessante ture, salg af lokalhistoriske bøger og blade.

Udgivelse af Årsskrift, som vi sender gratis til foreningens medlemmer.

Pris for Årsskriftet er 60 kr.

Husk: Vi indsamler gamle fotografier, erindringer, breve, sange og alt historisk materiale.

Kontingent om året: 75 kr. pr. person og 125 kr. pr. ”husstand”. 

 

Ønsker du at blive medlem af Suså Egnshistoriske Forening,

kontakt venligst vores kasserer Svend Hellisen. 

 

SUSÅ EGNSHISTORISKE

FORENING

Stiftet 30. april 1986

Vedtægter

 

 

§ 1.

Foreningens navn er Suså Egnshistoriske Forening,

Stiftet den 30. april  1986. Hjemsted tidligere Suså Kommune nu Næstved Kommune. 

§ 2.

Foreningens formål er:

At indsamle og opbevare historisk materiale af enhver art vedrørende egnen gennem tiderne.

At afholde møder, studiekredse eller sammenkomster om historiske emner.

At medvirke til udgivelse af trykte ting om emner fra områdets historie.

At værne om alt, hvad der kan fortælle om egnens historie. 

§ 3.

Foreningens virksomhed skal foregå i nært samarbejde med NæstvedArkiverne og Næstved Museum. Det indsamlede materiale af enhver art skal anbringes i de to institutioner, alt efter hvor det ”hører” hjemme.

Foreningen tilslutter sig ”Dansk lokalhistorisk Forening” 

§ 4.

Som medlem kan optages enhver, der er interesseret i områdets historie og tilslutter sig foreningens formål. 

§ 5.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år af gangen, og som konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

§ 6.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der ordinært afholdes hvert år i marts måned og indkaldes med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden ved annoncering.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før.

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal, dog kræves til ændring af disse vedtægter eller til udelukkelse af et medlem mindst 2/3 af de gyldige afgivne stemmer. 

På den ordinære generalforsamling skal følgende behandles:

1. Valg af stemmetællere                                         

2. Valg af dirigent                                                      

3. Formandens beretning                                           

4. Regnskabet                                                            

5. Indkomne forslag                                                  

6. Fastsættelse af kontingent                                  

7. Valg af:

    Bestyrelsesmedlemmer

    Suppleant

    Revisorer

    Revisorsuppleant

8. Eventuelt. 

§ 7.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling. 

§ 8.

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af to på generalforsamlingen valgte revisorer.

Revisorerne og en suppleant vælges for et år ad gangen. 

§ 9.

Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 majoritet af samtlige foreningens medlemmer ved ordinær generalforsamling. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, hvor opløsning er sat på dagsordenen, kan bestyrelsen - senest 30 dage efter - indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende medlemmer.

 

§ 10.

Ved foreningens eventuelle opløsning skal dens arkivalier og aktiver, herunder eventuel formue, overgå til NæstvedArkiverne, Den Lokalhistoriske Afdeling.

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 30. april 1986.

Vedtægtsændring 18/3 1991.

Vedtægtsændring 22/3 1999.

Vedtægtsændring 15/3 2010. 

 

Anni Dam

Formand

15/3 2010