De første 25 år

Optakt til foreningsdannelse

Begyndelsen til dannelse af en lokalhistorisk forening skete i årene fra 1982 til 1985, hvor Richard G. Nielsen sammen med forskellige interesserede personer, dels lokalt, dels udefra, samlede research til bogen om Herluflille og Torpe ”Landsbymiljø i 200 år”, hvor han kom i forbindelse med befolkningen i kommunen. Mogens Kattrup og Richard G. Nielsen mødtes ligeledes med daværende borgmester Verner Larsen m. fl. Samtalerne udviklede sig til til dannelsen af en arbejds- og undersøgelsesgruppe, bestående af borgmester Verner Larsen, redaktør Richard G. Nielsen, brygger Dan Gryning, fhv. postmester Ove A. Andersen og propritær Christian Loch Hasling.

Orienterende møde

Den 16. januar 1986 var der hos Christian Loch Hasling møde vedr. dannelse af Historisk Forening for Herlufmagle Sogn. Til stede på mødet var: Verner Larsen, Herluflille, Richard G. Nielsen, Odense, Dan Gryning, Herlufmagle, Ove A. Andersen, Herlufmagle, Herluf Frederiksen, Herluflille og Christian Loch Hasling, Frederikseg.

På mødet blev det besluttet at gå omhyggeligt og forsigtigt frem, fordi man ville være sikker på at der eksisterede et bæredygtigt grundlag, hvis der skulle stiftes en forening, som kunne arbejde med egnens historie. Derfor blev resultatet også, at foreningens virkeområde i første omgang kun skulle dække Herlufmagle Sogns lokalhistorie.

Richard G. Nielsen opfordrede til at stifte en forening med vedtægter. Der var forslag om at sammensætte en bred bestyrelse, men hvad skulle foreningen foretage sig?

Der var forslag om at udgive et årligt hefte og en bog om 5-10 år eller bidrage med artikler til Historisk Samfund for Præstø Amt, som udgiver en årbog hvert år. Den kommende bestyrelses første prioritet måtte være at finde ud af, hvad der  eksisterede af bøger og hæfter.

For at lodde den konkrete stemning indkaldtes til et orienterende møde den 26. februar i Herlufmaglehallen klokken 19.00.

 

Stor opbakning om lokalhistorisk forening for Herlufmagle

På det orienterende møde var der mødt ca. 40 personer op. Dan Gryning indledte mødet og Verner Larsen valgtes til dirigent. Richard G. Nielsen fortalte om lokalhistorisk arbejde. Foreningens formål er at indsamle og opbevare historisk materiale, og værne om alt, hvad der kan fortælle on sognets historie, holde møder og oprette studiekredse, i nært samarbejde med Næstved By- og Egnshistoriske arkiv og Næstved Museum og ved tilslutning til landssammenslutningen af lokalhistoriske foreninger. Dirigenten orienterede om, at dette var et orienterende møde og senere kom en stiftende generalforsamling. Fhv. amtsskolekonsulent Ingemann Petersen mente, at det hurtigt blev en forening for hele Suså Kommune.

Gryning konstaterede, at der var interesse for at lave foreningen, så et udvalg bestående af Knud Erik Antonsen, Herluf Frederiksen, Verner Larsen, Dan Gryning, Chr. Loch Hasling, Richard G. Nielsen og Ove A. Andersen nedsattes, som fik til opgave at indkalde til stiftende generalforsamling på Herlufmagle Skole i april 1986.

 

Historisk Forening for Herlufmagle Sogn

Den stiftende generalforsamling blev afholdt den 30. april 1986 på Herlufmagle Skole med deltagelse af 25-30 personer. Verner Larsen blev valgt til aftenens dirigent. Vedtægterne blev gennemgået og vedtaget, så Historisk Forening for Herlufmagle Sogn med hjemsted i Suså Kommune var hermed stiftet.

Ifølge vedtægterne skal bestyrelsen bestå af 5-7 medlemmer. Dirigenten foreslog 7 til bestyrelsen, men 8 personer ønskede at stille op, hvorfor man ekstraordinært inviterede nr. 8 med indtil næste generalforsamling. 

Den første bestyrelse bestod af: Formand Christian Loch Hasling, næstformand Inger Daugaard Larsen, kasserer Dan Gryning, sekretær Knud Erik Anthonsen og Ove Andersen, Richard G. Nielsen, Else Nielsen og Carl Emil Larsen som menige medlemmer. Efter generalforsamlingen vistes en række billeder fra egnen.

 

Kan du huske?

Bestyrelsen gik straks igang med arbejdet og arrangerede "kan du huske" møder een gang om måneden, oktober, november og december hvor alle, også ikke-medlemmer opfordredes til at møde op til en hyggesnak om gammel og nyere tid samt medbringe billeder mv. til affotografering og arkivering. Ligeledes blev der planlagt studiekredse over 8 tirsdage med mulighed for at fordybe sig i det lokalhistoriske og fire foredragsaftener i løbet af efterår og vinter om lokalhistoriske emner.

 

Medlemmer

Allerede det første år var der 48 medlemmer. Bestyrelsen fik til opgave at opfordre folk til at blive medlem af foreningen.

Kontakten til medlemmerne var vigtig, som medlem fik man 3 gange det første år tilsendt en skriftlig orientering om, hvad der foregik i foreningen. I dag udsendes medlemsorientering i august/september inden sæsonstart. Medlemstallet er gennem årene steget til 317 pr. 15. januar 2016.

 

Kontingent

På det konstituerende møde den 30. april 1986 blev kontingentet fastsat til 50 kr./år. I 1991 besluttedes det at udvide foreningen til at omfatte hele Suså Kommune, hvorved foreningen skiftede navn til Suså Egnshistoriske Forening. I samme forbindelse hævedes kontingentet til 65 kr. for enkeltmedlemmer, og der blev muligheh for et medlemsskab for par til 115 kr. Ved generalforsamlingen i marts 1996 blev det vedtaget at forhøje kontingentet pr. 1. januar til 75 kr. for enkeltmedlemmer og 125 kr. for par. Dette er stadigvæk gældende.

 

Tilskud til opstart

For at komme i gang var det nødvendigt med nogle penge. Bikubens jubilæumsfond blev søgt om tilskud og den bevilligede 2000 kr. i november 1986. Lions Club støttede med 3000 kr.

 

Foredrag

De første år arrangeredes foredrag i samarbejde med LOF på Herlufmagle Skole. Efter nogle år arrangerede foreningen selv foredragene og skiftedes mellem Sysmedien i Herlufmagle og Skolevej 3 i Glumsø. Pladsen var ind imellem trang, når emnerne var lokale og foredragsholderne populære. I efteråret 2004 blev rammerne bedre for os, da Suså kommune havde købt Glumsø Kro. Dette gav mere plads til vore foredrag, og vi er idag meget stolte af, at kunne trække fulde huse i den store sal på kroen til foredragene.

 

Jul i Herlufmagle

Allerede på det indledende møde var det på tale at udgive et årligt hæfte, dette kunne bestyrelsen ikke nå til julen 1986. hæftet blev første gang udgivet i 1987 og var på 44 sider. Redaktør af hæftet var foreningens sekretær K. E. Antonsen, som forsynede julehæftet med mange gode tegninger.

Økonomien tillod ikke, at hæftet blev fremstillet i bogtryk, og det bevirkede, at gengivelserne af billederne ikke blev så gode ved fotokopiering. Alligevel blev hæftet godt modtaget hos medlemmerne. Julehæftet blev en tilbagevendende begivenhed, som ikke kun medlemmerne fik glæde af, men også andre udenfor foreningen fik mulighed for at købe til en pris af 40 kr.

 

Jul i Susålandet.

Efter foreningen i marts 1991 kom til at dække hele Suså kommune, blev julehæftet omdøbt til "Jul i Susåland". Hæfterne blev stadigvæk fotokopieret og samlet, kvaliteten af trykket blev dog efterhånden bedre. Fra år 2000 blev hæftet trykt på Glumsø bogtrykkeri og grafisk layout samme sted. Knud Erik Antonsen var redaktør af hæftet til og med år 2000, så ønskede han at trække sig tilbage, da det var et for stort arbejde at udarbejde et årsskrift alene.

 

Årsskrift

Fra 2003 blev hæftet omdøbt til at hedde Årsskrift. Bestyrelsen mente, det var mere passende, da det ikke var et julehæfte med julehistorier, som det var i begyndelsen, men derimod artikler om lokalhistoriske emner. Siden da har Kirsten Jensen stået for layoutet, og bestyrelsen har indtil nu formået at finde personer, der har lyst til at skrive enten om virksomheder, personer eller foreninger. Glumsø Bogtrykkeri står stadig for trykningen, og det bevirker, at vi har et flot opsat og trykt årsskrift, takket være Kirsten Jensen og Glumsø Bogtrykkeri.

Årsskriftet har i flere år været på 64 sider og koster 60 kr. i løssalg og sendes gratis til medlemmerne.

 

Suså Egnshistoriske Forening

Ved generalforsamlingen den 18. marts 1991 ønskede bestyrelsen, at foreningen blev hele Suså Egnshistoriske Forening. Aktiviteterne strakte sig efterhånden over hele kommunen med sine arrangementer.

Samarbejdet med kommunen var efterhånden blevet så tæt, at det var en naturlig ting, at foreningen blev taget med på råd i specielle sager, bl. a. til udarbejdelse af et Kommune-atlas. dette foregik i samarbejde med Kommunen og Planstyrelsen, hvor de bevaringsværdige bygninger blev beskrevet. Kommune-atlasset blev bl. a. anvendt som baggrund for byvandringer i kommunens landsbyer.

 

Udflugter

Den nye forening arrangerede allerede i sommeren 1986 sommerudflugt, som gik til Trælløse Kalklejer. Hvert år blev der arrangeret udflugter rundt omkring på Sjælland. Lokalt arrangerede man sogneskelsvandringer i september måned 1996 til 2000 i samarbejde med Menighedsrådene i Suså og Danmarks Naturfredningsforening, Suså afdeling. Rasmus Nielsen, Gelsted guidede rundt langs de gamle sogneskel, der blev etableret for at afgrænse hvert enkelt kirkesogn for 900-1000 år siden. Sognebørnene skulle vide, hvilken kirke de hørte til, og for kirken var det også praktisk at vide, hvor mange personer der var til at betale tiende.

Med tiden var der i foreningen et ønske om fornyelse, hvorfor foreningen i 2001 gik væk fra de faste årlige udflugter.

Sporet blev dog taget op igen, idet foreningen første gang i juli måned 2004 arrangerede hestevognstur med Rasmus Nielsen som guide. Med 4 vogne á 15 personer kunne der køres ad meget små veje og markveje, så turene kunne runde steder, hvor man meget sjældent kommer. Undervejs spiste deltagerne den medbragte mad, medens hestene hvilede og fik lidt foder. Turene fortsatte årligt frem til 2009- den sidste tur dog med Svend Jørgensen som turleder. Alle turene var støttet af Danmarks Naturfredningsforening undtagen den sidste.

 

Majstang

En gammel tradition blev taget op igen i 1992 og varede til midt i halvfemserne med dans om Majstangen ved Glumsø Plejehjem og Birkevang i Herlufmagle. Stængerne var beklædt med bøgeløv og forsynet med en lille krans foroven og en større nedenunder, som begge var pyntet med bøgegrene og æbleblomster, helt som traditionen foreskriver med en velkomsthilsen til den kommende sommer. Dansen rundt om majstangen blev forestået af folkedanserne.

 

20 års jubilæum

Foreningen fejrede 20 års jubilæum på Glumsø Kro i forbindelse med udgivelsen af Årsskriftet for 2006. I den anledning blev tidligere bestyrelsesmedlemmer, forskellige personer med tilknytning til foreningen inviteret til en lille reception, hvor der var lejlighed til at mindes de gode gamle dage med opstart i Herlufmagle.

 

25 års jubilæum

Vi havde i bestyrelsen en del snak om, hvordan fejrer vi foreningens 25 års jubilæum. Foredragssæsonen var afsluttet på jubilæumstidspunktet den 30. april, så vi blev enige om at vente til efteråret og fejre jubilæet ved vores første foredragsaften i oktober 2011, hvor vi serverede boller og lagkage.

 

Uddeling af penge

Foreningen har gennem årene fået en god økonomi takket være god tilslutning til foredragene og salg af årsskrifter, så der har været mulighed for at støtte forskellige kulturelle aktiviteter eller personer, som har skrevet bøger med lokal tilknytning. Fra 1999 og til 2010 var der ialt uddelt 84.000 kr. til lokale tiltag.

 

Formænd gennem tiden:                   Kasserere gennem tiden: 

Christian Hasling          1986 - 1990              Dan Gryning                   1986 - 1992

Knud Erik Antonsen      1990 - 1995              Peter Bay Christensen     1992 - 1994

Inger Jacobsen            1995 - 1997              Carl Jørn Mathiesen         1994 - 1997 

Erik Krag                    1997 - 2009               Svend Hellisen                1997 -

Anni Dam                    2009 -

 

Det kan ses af listen med formænd og kasserere, at der ikke har været stor udskiftning gennem foreningens 25 år.

Det er mit håb, at Suså Egnshistoriske Forening må bestå i mange år endnu, at der stadigvæk er interesse for lokalhistorie, at medlemmerne og andre interesserede fortsat vil bakke op om foreningen.